09144080386-با22سال تجربه جهت مشاوره و درمان انواع بیماریها

آسم

تنگي‌نفس

1. يك گرم آدونيس را در100 سي‌سي آب‌جوش10 دقيقه دم‌كرده بنوشند.

2. گل ماهور 5 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده روزي سه فنجان بنوشند.

3. برگ گياه پاي خر را مانند سيگار دود كنند به مدت 2 – 3 روز هر بار فقط 3 پك بكشند.

4. ميوه سروكوهي 50 گرم را سائيده با 300 گرم عسل مخلوط كرده روزي يك قاشق ميل كنند.

5. آويشن 5 گرم را با 250 سي‌سي آب‌جوش در يك فلاكس ريخته به مدت نيم ساعت بماند سپس روزي 3 – 4 فنجان بنوشند و يا آويشن را با انجير پخته ميل كنند.

6. ريشه گياه ايرسا 3 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

7. براي تنگي‌نفس 3 گرم پوست چنار را در 200 سي‌سي آب‌ جوشانده صاف نموده روزي 3 فنجان بنوشند.

8. 10 عدد عناب را كوبيده با يك ليوان آب جوشانده ميل شود.

9. آمله 3 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

10. ساقه برگ و گل سنبل‌ختائي10 گرم را در يك ليوان آب‌جوش 12 دقيقه دم‌كرده سپس صاف‌نموده با عسل شيرين نموده ميل‌شود.

11. براي آسم و تنگي‌نفس يك گرم آنس‌الارواح و 2 گرم زوفا را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده ميل شود.

12. براي درمان آسم 4 گرم انجدان رومي را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بمدت 7 روز ميل‌شود.

13. گل‌هاي درخت ابريشم 4 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

 14. صبح وعصر 3 قاشق غذاخوري عرق زنيان همراه آب ميل شود.

15. براي درمان آسم 4 گرم ميوه و برگ گياه اذن‌الارنب را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده ميل شود.

16. آويشن وحشي 2 گرم را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

17. براي درمان تنگي‌نفس مي‌توان از اسپند استفاده كرد، شبي چند دانه اسپند به مدت 7 روز ميل شود.

18. براي تنگي‌نفس سرشاخه‌هاي اكليل كوهي 2 گرم را در 150 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده ميل شود و هم‌چنين از دود برگ‌هاي خشك آن استشمام كنيد.

19. براي تنگي‌نفس 2 گرم انجدان رومي را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

20. براي درمان آسم 2 گرم صمغ اوشق را سائيده با كمي ماءالشعير ميل شود.

21. خوردن موسير باعث تميزشدن دستگاه تنفسي مي‌گردد.

22. پياز لاله سرنگون براي آسم و برونشيت مفيد مي‌باشد البته به خاطر سمي بودنش بايد خيلي كم مصرف شود حدود يك دهم گرم.

23. براي درمان آسم 4 گرم ريشه الامليك را همراه 75 گرم سركه و 50 گرم عسل به مدت نيم ساعت با حرارت ملايم جوشانده سپس روزي 2 قاشق مرباخوري ميل كنند.

24. دمكرده گياه نبات الشيخ به مقدار 8 گرم در 250 سي‌سي آب‌جوش براي بيماري‌هاي ششي مفيد مي‌باشد.

25. براي معالجه آسم 6 گرم برگ گياه انجير چسب را در 250 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

26. جهت درمان تنگي نفس روزي 3 بار هر بار يك گرم انيسون (باديان رومي) را در 100 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

27. جهت درمان آسم يك قاشق مرباخوري بارهنگ را در يك ليوان آب سرد جوشانده پس از سرد شدن با عسل شيرين نموده روزي 3 فنجان بنوشند و يا 5 گرم برگ پهن بارهنگ را در آب سرد ريخته 10 دقيقه بجوشانند 20 دقيقه دم‌كرده پس از سرد شدن با عسل شيرين نموده روزي 3 فنجان بنوشند.

28. كساني كه تنگي نفس دارند برگ بارهنگ و در صورت نبودن خود بارهنگ را با عدس پخته به عنوان صبحانه ميل كنند، شب از خوردن اين غذا خودداري كنند. ابتدا عدس را پخته وقتي كه كاملاً پخت يك قاشق بارهنگ به آن اضافه كنند.

29. جهت درمان آسم تخم بالنگو، تاجريزي، خارخسك، تخم بنفشه و تاج خروس از هر كدام 5 گرم را همراه 20 گرم شكر تيغال ساييده شده در يك ليتر آب حل نموده كم‌كم بنوشند.

30. جهت حساسيت مجاري تنفسي يك گرم گياه بتونيكا را در 100 سي‌سي آب جوشانده صاف نموده ميل شود.

31. براي درمان تنگي نفس يك گرم پودر ريشه گياه بخور مريم را با آب انار بنوشند.

32. جهت تسكين آسم 2 گرم برنجاسف را در 200 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده سپس صاف نموده بنوشند و از برگ آن مانند سيگار روزي يك بار به اندازه 2 پك دود كنند.

33. براي درمان آسم روزي 3 بار هر بار يك گرم بسفايج رادر 100 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

34. براي درمان آسم روزي 2 بار هر بار 5 قطره از تنتور بلادون همراه با كمي آ‌ب بنوشند. طرز تهيه تنتور در قسمت اعصاب آورده شده است.

35. ماليدن روغن بنفشه روي سينه براي تنگي نفس مفيد است و برطرف كننده سرفه و خشونت سينه مي‌باشد. طرز تهيه روغن بنفشه در قسمت ناخن آورده شده است.

36. جهت درمان آسم 10 گرم گل زوفا، 10 گرم گل خطمي، 10 گرم پرسياوشان و 10 گرم گل بنفشه را مخلوط كرده و هر بار حدود 2 گرم با 200 سي‌سي آب 5 دقيقه جوشانده سپس 12 دقيقه دم‌كرده روزي 3 بار بنوشند.

37. براي درمان آسم 3 گرم ريشه پامچال را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده به مدت يك هفته روزي 2 بار بنوشند.

38. كساني كه تنگي نفس دارند از دمكرده آويشن صبح و عصر بنوشند.

39. جهت درمان آسم و خلط آوري زوفا، گل خطمي، پرسياوشان و گل بنفشه از هر كدام 10 گرم را مخلوط نموده روزي 7 گرم در 2 ليوان آب جوشانده صاف نموده روزي 3 نوبت به مدت 7 روز ميل شود.

40. براي درمان خفقان و تنگي نفس 15 گرم تخم زبان گنجشك را در 300 سي‌سي آب جوشانده روزي 4 – 3 فنجان بنوشند.

41. جهت درمان آسم 2 گرم رازيانه، 2 گرم پرسياوشان و چند عدد انجير را در 200 سي‌سي آب جوشانده بنوشند.

42. كساني كه آسم دارند 3 گرم شكوفه شبدر را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

43. براي درمان برونش‌هاي مزمن 5 گرم ميوه شوكران الماء را در يك ليتر آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده صاف نموده هر 6 ساعت يك ليوان بنوشند اين گياه سمي است بايد تحت نظر پزشك مصرف شود.

44. براي درمان آسم 5 گرم ميوه شوكران الماء را در يك ليتر آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده صاف نموده هر 6 ساعت يك ليوان بنوشند اين گياه سمي است بايد تحت نظر پزشك مصرف شود.

45. جهت درمان تنگي نفس 10 گرم شيرين بيان را در 250 سي‌سي آب سرد ريخته هنگامي كه جوش آمد 5 دقيقه جوشانده 12 ساعت بماند صاف نموده روزي 3 فنجان ميل شود كساني كه فشارخون و بيماري قند دارند از خوردن شيرين بيان خودداري كنند.

46. براي تسكين آسم هر ماه بمدت يك هفته 2 گرم برگ و گل گياه پرك هندي را در 150 سي‌سي آب جوشانده بنوشند.

47. براي درمان آسم 2 گرم ريشه تُربُد را با 5/1 گرم زنجبيل در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده با نبات شيرين‌ نموده هر ماه يك هفته روزي يك بار بنوشند، ريشه گياه تربد نبايد زياد خرد و پودر گردد.

48. سيگار (توتون) عامل تنگي نفس است.

49. جهت درمان آسم 5 گرم گياه جعده خزنده (جعده بستاني) را در 250 سي‌سي آب‌جوش 5 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

50. كساني كه آسم دارند از دمكرده چاي عربي بنوشند.

51. براي بيماري آسم از دمكرده چاي مكزيكي استفاده شود.

52. براي درمان آسم 5 گرم گل برگ شقايق را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 بار هر بار 2 قاشق چايخوري بنوشند. اين گياه سمي است با احتياط مصرف شود.

53. براي تسكين آسم 5 گرم شكر تيغال را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

54. كساني كه آسم دارند نيم گرم صبرزرد را همراه كمي عسل شيرين نموده با آب ميل كنند.

55. براي درمان آسم كمي صمغ درخت كاج را در كمي عرق برگ درخت چنار حل نموده سپس يك عدد زرده  تخم‌مرغ و كمي سبوس گندم اضافه‌نموده هر4 روز يك بار بين صبحانه ميل‌شود.

56. جهت درمان آسم 3 گرم پوست درخت كهور را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم كرده بنوشند.

57. براي معالجه آسم از گرد گياه لوبليا مانند عنفيه استشمام كنند.

58. براي تسكين آسم 10 قطره تنتور گياه لوبليا را در آب داغ ريخته پس از سردشدن ميل كنند.

59. كساني كه تنگي نفس دارند 10 صبح و 5 عصر از عرق برگ چنار نصف استكان ميل كنند.

60. ترياك براي تنگي نفس مفيد مي‌باشد اما مصرف آن از طول عمر مي‌كاهد و براي پوست ضرر دارد.

61. زرنب براي آسم مفيد مي‌باشد نيم گرم از برگ اين گياه را در 200 سي‌سي آب‌جوش 5 دقيقه دم‌كرده سه قسمت نموده هر 5 ساعت يك قسمت بنوشند.

* به خاطر داشتن تاكزين Taxine اين گياه سمي است با احتياط مصرف شود.

62. دمكرده فراسيون سفيد براي بيماري آسم مفيد مي‌باشد 7 گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش 15 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

63. جهت تنگي نفس بمدت دو هفته روزي 3 بار هر بار 2 گرم اسليخ را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده پس از سردشدن با عسل شيرين نموده بنوشند.

64. براي درمان تنگي نفس 2 گرم كاكنج را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده روزي 2 فنجان بنوشند، اين گياه سمي است با احتياط مصرف شود.

65. عرق غار گيلاس براي تنگي نفس مفيد مي‌باشد حدود 10 گرم بنوشند اين گياه سمي است با احتياط مصرف شود.

66. كساني كه تنگي نفس دارند داخل سيب درختي را خالي نموده سپس كمي زعفران ريخته و بو كنند، بوئيدن زياد زعفران باعث سردرد مي‌شود.

67. براي درمان تنگي‌ نفس و سختي تنفس 8 گرم ريشه قنطوريون كبير را در 350 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده هر 8 ساعت يك فنجان بنوشند.

68. براي درمان تنگي نفس كاسني را كوبيده با آرد جو مخلوط نموده روي سينه بصورت ضماد بگذارند.

69. دمكرده به‌ليمو براي بيماران آسم مفيد مي‌باشد مانند چاي دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

70. براي درمان تنگي نفس برگ تانبول را با كمي نمك ميل كنند.

71. جهت درمان تنگي نفس و آسم 10 – 5 گرم برگ و گل تازه گياه حلبوب را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر به مدت يك هفته بنوشند.

72. براي درمان تنگي نفس 10 گرم خردل را ساييده با عسل مخلوط نموده روزي يك قاشق چايخوري ميل شود.

73. كساني كه تنگي نفس دارند هر ماه به مدت يك هفته روزي 5 ميلي‌گرم از حب الاتريوم همراه كمي آب ميل كنند، طرز تهيه حب در قسمت مالاريا آورده شده است.

74. گياه دم اسب براي درمان بيماري آسم مفيد مي‌باشد هر ماه بمدت 7 روز، روزي10 گرم در300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

* مصرف اين گياه ممكن است باعث نقص‌هاي مادرزادي شود، خانم‌هاي باردار از خوردن اين گياه خودداري نمايند.

75. گياه دم شير قلبي براي بيماري آسم و تنگي نفس مفيد مي‌باشد هر ماه 7 روز، روزي 2 بار هر بار 3 گرم گياه دم شير قلبي را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

76. براي درمان بيماري آسم 2 گرم گياه زرنباد را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

* مصرف اين گياه براي كساني كه بيماري قلبي دارند مضر مي‌باشد.

77. مرباي زنجبيل شامي با عسل براي تنگي نفس مفيد است 10 گرم در 100 گرم عسل به مدت 14 روز خيسانده سپس استفاده كنند.

78. براي بيماران آسمي هر ماه يك هفته، روزي 2 بار هر بار يك گرم گل زوفا رادر 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

79. زيره سياه براي كساني كه تنگي نفس دارند مفيد مي‌باشد.

80. جهت درمان ناراحتي‌هاي تنفسي 2 گرم برگ گياه ستاره‌اي متوسط، 2 گرم دم اسب و 2 گرم بارهنگ را در 400 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

* بارهنگ به خاطر لعابي كه دارد بهتر است آخر اضافه شود، ابتدا 2 گياه اوليه را دم‌كرده صاف نموده سپس بارهنگ را به آن اضافه كرده بگذاريد چند دقيقه دم بكشد.

81. براي درمان تنگي نفس به مدت 7 روز، هر روز يك گرم سداب را همراه 2 گرم شويد در 200 سي‌سي آب جوشانده هر 8 ساعت يك قسمت آن را بنوشند.

* اين گياه سمي است با احتياط مصرف كنند.

* خانم‌هاي حامله از خوردن اين گياه خودداري كنند.

* مصرف اين گياه باعث كاهش اسپرم و نيروي جنسي را ضعيف مي‌كند.

82. براي درمان سخت نفس كشيدن 4 گرم ميوه سرو را در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

83. كساني كه حمله آسمي دارند 2 گرم سنبل‌الطيب را در 250 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 2 فنجان بنوشند.

84. بيماران آسمي هر ماه 7 روز، هر روز 5 گرم گياه علف هفت بند مرغان را در 300 سي‌سي آب جوشانده روزي 3 فنجان بنوشند.

85. براي درمان بيماري آسم از ميوه كاتالپا استفاده شود.

86. براي تسكين بيماري آسم روزي 3 بار، هر بار 3 گرم برگ كالر را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صاف نموده با عسل شيرين نموده ميل شود.

87. تخم گياه كاهوي وحشي نوعي كه نام علمي آن Lactuca serriola L. مي‌باشد براي درمان آسم مفيد مي‌باشد يك گرم در 200 سي‌سي آب جوشانده صبح و بعدازظهر يك فنجان بنوشند.

* به خاطر وجود لاكتوكاريوم اين گياه سمي است و علائم مسموميت آن سرگيجه، سنگيني سر، عرق فراوان، اختلال در شنوايي هم‌چنين استفراغ، بي‌نظمي و اختلال در حركات تنفسي، قلبي و بازشدن مردمك چشم مي‌باشد.

88. براي درمان سختي تنفس (نفس كشيدن) 10 گرم شاخه، برگ و گل قنطوريون صغير را در 5/1 ليتر آب جوشانده تا نصف شود پس از سردشدن خوب بمالند تا عصاره آن خارج شود با عسل شيرين نموده روزي سه نصف استكان بنوشند.

89. مامي‌ثاي صحرائي(گل كبوتر)براي بيماري‌هاي حادتنفسي مفيد مي‌باشد2 گرم در250 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي3 فنجان بنوشند.

90. دمكرده گياه ماميران براي بيماري آسم مفيد است 6 گرم در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و بعدازظهر يك فنجان بنوشند.

91. براي تسكين آسم روزي 3 بار هر بار يك گرم مقل را با 2 قاشق عسل در يك ليوان آب ولرم حل نموده بنوشند.

92. گياه هوفاريقون براي بيماري آسم مفيد است 6 گرم در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

93. براي درمان تنگي نفس 2 گرم برگ سنا را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر يك فنجان بنوشند.

94. گال درخت بطم اخضر براي درمان بيماري آسم مفيد مي‌باشد 2 گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 2 بار صبح و بعدازظهر بنوشند.

95. بومادران براي تنگي نفس مفيد است 2 گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده هر ماه به مدت يك هفته روزي يك بار بنوشند.

96. گياه تاجريزي پيچ براي تسكين آسم مفيد مي‌باشد هر ماه 3 روز هر روز 2 بار نيم گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

* اين گياه سمي است با احتياط مصرف كنند، مصرف بي‌رويه آن باعث فلج دستگاه عصب مركزي مي‌شود هم‌چنين ميوه سياه اين گياه را مصرف نكنند.

97. براي رفع ناراحتي‌هاي تنفسي 10 گرم سياه دانه را آسياب نموده با 100 گرم عسل مخلوط نموده روزي يك قاشق غذاخوري همراه آب ميل كنند.

98. براي درمان بيماري آسم هر ماه به مدت يك هفته روزي 10 گرم برگ و گل سيزاب را در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

99. دانه‌هاي گياه شجره‌الصبغ الاناتو به صورت جوشانده براي بيماري آسم مفيد مي‌باشد.

100. كساني كه تنگي نفس دارند نيم گرم برگ غاريقون سفيد را با 4 گرم انيسون مخلوط نموده به صورت حب درآورده شب ميل كنند.

101. دمكرده ميخك براي تنگي نفس مفيد مي‌باشد 5 عدد در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر بنوشند.

102. برگ‌هاي گياه كاژپوت براي معالجه آسم مفيد مي‌باشد به صورت دمكرده استفاده شود.

103. بخور كندر براي بيماري‌هاي دستگاه تنفسي مفيد مي‌باشد.

104. براي درمان آسم به مدت يك هفته روزي 3 گرم ريشه پيماز را در 250 سي‌سي آب جوشانده صاف نموده بنوشند.

105. براي درمان آسم 25 گرم عصاره تازه لادن را در يك فنجان شير ريخته بين 2 وعده غذاي اصلي بنوشند.

106. براي درمان تنگي نفس و سينه درد يك گرم گياه قيصوم بستاني را در150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده به مدت 3 هفته روزي 3 بار بنوشند.

107. براي تسكين آسم يك گرم سرشاخه‌هاي برگدار گياه حساس را در200 سي‌سي آب جوشانده صاف نموده به مدت يك هفته ميل كنند.

* ممكن است اين نوشيدني باعث ريزش مو گردد.

108. كساني كه آسم دارند روزي 3 بار هر بار 15 قطره از تنتور گياه حشره خوار با كمي آب ميل كنند.

109. گياه لبلاب الارض براي تنگي نفس مفيد مي‌باشد 4 گرم در 500 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.

110. صمغ مرّمكي براي كساني كه تنگي نفس دارند مفيد مي‌باشد كمي از آن را بمكند.

* خانم‌هاي حامله از خوردن اين صمغ خودداري كنند.

111. براي درمان بحران‌هاي آسمي از دود سوخته مريم گلي استشمام كنند.

112. جهت درمان آسم نيم گرم نيل را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

113. گل هميشه بهار براي درمان بيماري آسم مفيد مي‌باشد به مدت يك هفته در ماه هر 8 ساعت يك گرم در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 23:26  توسط سید عطار | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
عطاری دارالشفا تبریز زیرنظرکارشناس برجسته گیاه درمانی جهت درمان انواع بیماریها ومشاوره با بیش از بیست ودوسال تجربه درخدمت هم وطنان و هم شهریان عزیز و ارجمند میباشد. باستفاده از داروهای گیاهی وگیاهان دارویی سمومات داروهای شیمیایی که در کبد وکلیه ها انباشته شده خارج کرده و سلامتی و طول عمر خودرا تضمین کنیدو داردهای گیاهی مورد نیاز شما با هماهنگی قبلی توسط پست ارسال میگردد.آدرس تبریز خیابان دامپزشکی -18 متری شهید رجایی-روبروی املاک سرندی.تلفن 04114401006-09144080386-09354462396

نوشته های پیشین
۹۲/۱۰/۲۲ - ۹۲/۱۰/۳۰
۹۲/۰۸/۰۸ - ۹۲/۰۸/۱۴
۹۲/۰۷/۰۸ - ۹۲/۰۷/۱۴
۹۲/۰۶/۱۵ - ۹۲/۰۶/۲۱
۹۲/۰۵/۱۵ - ۹۲/۰۵/۲۱
۹۲/۰۳/۰۸ - ۹۲/۰۳/۱۴
۹۲/۰۱/۲۲ - ۹۲/۰۱/۳۱
۹۱/۱۲/۲۲ - ۹۱/۱۲/۳۰
۹۱/۱۲/۱۵ - ۹۱/۱۲/۲۱
۹۱/۱۱/۲۲ - ۹۱/۱۱/۳۰
۹۱/۱۱/۱۵ - ۹۱/۱۱/۲۱
۹۱/۱۱/۰۱ - ۹۱/۱۱/۰۷
۹۱/۱۰/۲۲ - ۹۱/۱۰/۳۰
۹۱/۱۰/۰۸ - ۹۱/۱۰/۱۴
۹۱/۰۹/۲۲ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۰۷
۹۱/۰۸/۲۲ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۸/۰۸ - ۹۱/۰۸/۱۴
۹۱/۰۸/۰۱ - ۹۱/۰۸/۰۷
۹۱/۰۷/۲۲ - ۹۱/۰۷/۳۰
۹۱/۰۷/۱۵ - ۹۱/۰۷/۲۱
۹۱/۰۷/۰۸ - ۹۱/۰۷/۱۴
۹۱/۰۷/۰۱ - ۹۱/۰۷/۰۷
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۱/۰۶/۱۵ - ۹۱/۰۶/۲۱
۹۱/۰۶/۰۸ - ۹۱/۰۶/۱۴
۹۱/۰۶/۰۱ - ۹۱/۰۶/۰۷
۹۱/۰۵/۲۲ - ۹۱/۰۵/۳۱
۹۱/۰۵/۰۸ - ۹۱/۰۵/۱۴
۹۱/۰۴/۲۲ - ۹۱/۰۴/۳۱
۹۱/۰۴/۰۸ - ۹۱/۰۴/۱۴
۹۱/۰۴/۰۱ - ۹۱/۰۴/۰۷
۹۱/۰۳/۰۸ - ۹۱/۰۳/۱۴
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۰۷
۹۱/۰۲/۲۲ - ۹۱/۰۲/۳۱
۹۱/۰۲/۱۵ - ۹۱/۰۲/۲۱
آرشيو
پیوندها
عطار باشی (لغت نامه دهخدا)
تقویت موهای مردانه
سی و یک اسفند
عطار باشی
نسخه عطار باشی
نسخه عطارباشی
غریبه آشنا(یاسمین)
عارفانه عاشقانه شاعرانه
برگ سبزی از هستی یک دختر 16 ساله
سایت شخصی علیرضا تاجریان
زبان شیرین ترکی
زن و زنانه گی
اسپرت
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM